Ikke legg ned masterstudiet i faglitterær skriving!

Høgskolene i Vestfold, Buskerud og Telemark ble til Universitetet i Sørøst-Norge fra studieåret 2018. Det er flott med universitetsstatus, men kan det gå ut over de forskjellige studiestedenes mangfold? Vi har fått informasjon om at det ikke vil bli tatt opp nye studenter på masterstudiet for faglitterær skriving neste år. Vi frykter det kan bety starten på en nedlegging av hele studiet.

Åpent brev til Universitetet i Sørøst-Norge

«Studiet gir deg ferdigheter i profesjonell og kreativ fagskriving. Du lærer å anvende og utvikle sjangre og digitale medier i egen faglitterær virksomhet eller konsulentvirksomhet, og du får forståelse av profesjonelt publiseringsarbeid». Dette er setningene som møter deg som vordende søker på studiet master i faglitterær skriving.

Masterstudiet i faglitterær skriving har gitt økt kompetanse i skriving for forskjellige profesjoner, og har gjennom årene hatt studenter med bakgrunn fra journalistikk, forlag, pedagogikk, helsefag, teater og film, ingeniørfag og mange andre profesjoner. Samtidig har nettopp det at så mange forskjellige fagbakgrunner har kunnet møtes i ett felles masterstudium vært en berikelse for studiet og for studentene. Et annet trekk ved studiet er det store aldersspennet blant studentene. Dette viser at mange ønsker å ta del i livslang læring. De fleste har også vært i arbeid parallelt med studiet, hvilket har gitt gode muligheter til å prøve ut og høste erfaringer med nye ferdigheter underveis.

Studentenes varierte bakgrunn har bidratt til spennende diskusjoner og samarbeid, som igjen har økt nivået på tekstene studentene har utarbeidet i løpet av studiet. Mange av studentene har også gjennomført masterprosjekter som har resultert i faglitterære tekster av høy kvalitet i en rekke ulike sjangre, blant annet som bokprosjekter, filmer og digitale tekster. Mange har også fortsatt med faglitterært arbeid etter at de fullførte studiet. Vi mener derfor at studiet er et verdifullt tilbud og at det bør tilbys videre. Vi mener også at studiet ikke bør rettes sterkere inn mot pedagogiske tekster, men fortsatt ta utgangspunkt i et bredt spekter av teksttyper og fagbakgrunner.

Studiet har betydd mye for mange av oss tidligere studenter personlig. Blant annet har kritisk refleksjon over tekster i fagmiljøene vi kommer fra økt. Tekstene våre har også blitt mer kunnskapsbaserte etter studiet. Dette har å gjøre med gode lærerkrefter, som har representert forskjellige innfallsvinkler både forskningsmessig og praktisk. I tillegg har krefter utenfra bidratt som gjesteforelesere.

Mange av studentene har publisert tekster underveis i studiet. Blant annet har det nettbaserte tidsskriftet Tekstualitet vært en verdifull publiseringskanal. Det har sitt utspring fra studiet i faglitterær skriving, og flere av oss har fortsatt å publisere der også etter at masteroppgavene våre er levert. Tidsskriftet har en profesjonell redaktør som gir gode tilbakemeldinger på tekster, noe som er både motiverende og lærerikt. Vi frykter for tidsskriftets fremtid dersom studiet skulle bli lagt ned.

Studiet har også medvirket til at flere har gitt ut faglitterære bøker, enten fordi masteroppgaven ble bearbeidet til en bokutgivelse, eller fordi kunnskap og inspirasjon fra studiet ga oss mulighet til det gjennom kontakten med forskjellige forlag eller utgivere. Vi fire som undertegner her, har blant annet publisert i ulike fagtidsskrift i etterkant av studiet. Vi har dannet et skrivefellesskap som møtes til årlige seminarer for å diskutere sakprosa, skrive og kommentere hverandres tekster. En av oss har også tatt initiativ til Fakta F, sakprosafestivalen i Trondheim, som i år ble avviklet for tredje gang. To av oss driver internopplæring av kolleger for å styrke den faglitterære produksjonen på arbeidsplassen.

Vi har hatt stor glede av studiet og mener det fortsatt burde være plass til et slikt studium ved USN, som for øvrig har sin søster i det skjønnlitterære Forfatterstudiet i Bø ved samme universitet, og nettopp derfor samlet vil utgjøre og representere et sterkt fagmiljø på tekst- og litteraturområdet.

Vennlig hilsen

Berit Rusten, Trondheim
Mari Kildahl, Bærum
Mona K. Haug, Oslo
Kirsti Tveitereid, Porsgrunn

Om forfatterne:

I 2011 møttes Berit Rusten, Mari Kildahl, Mona K. Haug og Kirsti Tveitereid på masterstudiet i faglitterær skriving og dannet kollokviegruppa som senere fikk navnet Selma-gruppa. Foto: Kirsti Tveitereid

*

Del artikkelen på sosiale medier