Dugnadsoppgavene fra Earth Charter

Earth Charter ble lansert 29. juni 2000 og finnes på minst 58 språk. I originalversjonen er det jeg kaller dugnadsoppgaver i en jordborgerdugnad, organisert på en annen måte, under 16 overskrifter.  I min oversikt over de  ulike dugnadsdeltakernes hjertesaker viser tallene og bokstavene i parentes til måten oppgavene er listet opp på i Earth Charter. «Kalibreringen» av dette politiske verktøyet gjorde jeg sammen med Marcos (11 år)  i april 2013. Det var lett å komme fram til en felles forståelse av hvordan hjertesakene skulle fordeles mellom dugnadsdeltakerne. Dette skyldes at vi gjennom fem måneders arbeid med fortellingen om Kikki og de sju hjelperne hadde blitt godt kjent med karakterene.

Barnets hjertesaker

 • Forsikre seg om at samfunnet garanterer menneskerettigheter og fundamental frihet på alle plan, og gir alle en mulighet til å utnytte sitt potensiale. (3a)
 • Ære og støtte unge mennesker i vårt samfunn, og sette dem i stand til å fullføre sin viktige rolle med å skape bærekraftige samfunn. (12c)
 • Gi alle, spesielt barn og ungdom, utdanningsmuligheter som gjør dem i stand til å bidra til en bærekraftig utvikling. (14a)
 • Fremme utviklingen av kunstfag, humanistiske fag og naturvitenskapelige fag for å skape en bærekraftig utdanning. (14b)

 Vokterens hjertesaker

 • Gjennomføre tiltak for å forhindre at miljøet blir utsatt for alvorlig eller uopprettelig skade selv om forskningen er ufullstendig eller usikker. (6a)
 • Forhindre forurensning av noen del av miljøet, og ikke tillate utvikling av radioaktive, giftige eller andre helsefarlige stoffer. (6d)
 • Unngå militær aktivitet som er skadelig for miljøet. (6e)
 • Sikre kvinners og jenters menneskerettigheter og stoppe all vold mot dem. (11a)
 • Fjerne korrupsjon i alle offentlige og private institusjoner. (13e)
 • Unngå eller fjerne muligheten for å ta eller drepe dyr som er fredet. (15c)
 • Demilitarisere nasjonale sikkerhetssystemer til et nivå hvor de ikke virker provoserende, og omdanne militærressurser til fredelige formål, inkludert økologisk gjenskapning. (16c)
 • Eliminere kjernekraft, biologiske og giftige våpen og andre våpen brukt til masseutryddelse. (16d)
 • Sikre at bruk av satellitter i det ytre verdensrom skaper beskyttelse av miljøet og fred. (16e)

Formynderens hjertesaker

 • Innføre bærekraftige utviklingsplaner og forskrifter på alle plan som gjør at miljøet tas vare på og rehabiliteres i forhold til alle utviklingsplaner. (5a)
 • Plassere bevisbyrden på dem som argumenterer for at foreslåtte aktiviteter ikke vil skade miljøet, og gjøre de skyldige ansvarlige for eventuelle skader på miljøet. (6b)
 • Forsikre seg om at beslutningstagere tar hensyn til virkningene av menneskelige aktiviteter, det være seg kumulative virkninger, langtidsvirkninger, indirekte virkninger, avstandsvirkninger eller globale virkninger. (6c)
 • Sørge for almen tilgang til helseomsorg som skaper god helse og god forplantningsdyktighet. (7e)
 • Garantere retten til drikkevann, ren luft, nok mat, jord som ikke er forurenset, husly, og sanitæranlegg, ved å bevilge de nødvendige midler nasjonalt og internasjonalt. (9a)
 • Skape effektiv og tilstrekkelig tilgang til administrative og uavhengige rettslige instanser, samt sørge for rettsmidler og erstatninger for å bøte på miljømessig skade og trusselen om slik skade. (13d)
 • Styrke lokalsamfunnet, og gjøre det i stand til å beskytte miljøet. Overføre ansvaret for miljøet til regjeringsnivå, hvis dette betyr økt effektivitet. (13f)
 • Innføre omfattende strategier for å forhindre voldelige konflikter og samarbeide om problemløsninger for å kontrollere og løse miljøkonflikter og andre uoverensstemmelser. (16b)

Entreprenørens hjertesaker

 • Akseptere at med retten til å eie, kontrollere og bruke naturressurser, følger også plikten til å forhindre skader på miljøet og å beskytte folks rettigheter. (2a)
 • Erkjenne at med økt frihet, kunnskap og makt følger økt ansvar for å arbeide for det som gagner alle. (2b)
 • Redusere, gjenbruke og resirkulere råstoffer som er anvendt i produksjon og forbruk, og sørge for at gjenvinnbart avfall blir tatt opp i det økologiske systemet. (7a)
 • Handle med forsiktighet og effektivitet ved bruk av energi, og stole mer på fornybare energikilder som sol- og vindenergi. (7b)
 • Fremme utvikling, tilpassing og overføring av miljøvennlig teknologi. (7c)
 • Inkludere alle miljømessige og sosiale kostnader i salgsprisen, og bevisstgjøre kundene til å gjenkjenne produkter som setter de høyeste sosiale og miljømessige standarder. (7d)
 • Forbedre de intellektuelle, finansielle, tekniske og sosiale ressurser i utviklingsland og slette den tunge utenlandsgjelden som disse landene har. (10b)

Forvalterens hjertesaker

 • Erkjenne at hver generasjons frihet til å handle bør ses i lys av neste generasjoners behov. (4a)
 • Opprettholde og beskytte viktige naturressurser og biosfærer, inkludert naturområder og havområder, for å beskytte jordas evne til å ta vare på seg selv, opprettholde det biologiske mangfold og å ta vare på naturressursene. (5b)
 • Verne om truede dyrearter og økosystemer. (5c)
 • Kontrollere og utrydde kunstige og genmodifiserte organismer som er en trusel for de opprinnelige dyreartene og dets omgivelser, og forhindre at slike skadelige organismer innføres. (5d)
 • Kontrollere bruken av fornybare ressurser som vann, jord, skog og liv i havet på måter som ikke fører til overforbruk, og som beskytter den naturlige økobalansen. (5e)
 • Kontrollere utnyttelse og bruk av ikke fornybare ressurser, som mineraler og olje, på en måte som reduserer utvinningen og ikke fører til skader på miljøet. (5f)
 • Forhindre grusomhet mot husdyr og beskytte dem fra lidelser. (15a)
 • Beskytte ville dyr mot jakt- ,fangst- og fiskemetoder som skaper ekstreme eller langvarige lidelser, eller lidelse som kan unngås. (15b)

Kunstnerens hjertesaker

 • Erkjenne at alt liv er innbyrdes avhengig av hverandre og at alle former for liv har verdi uavhengig at dets verdi for menneskene. (1a)
 • Bekrefte troen på verdighet som en del av menneskets natur, og på de intellektuelle, kunstneriske, etiske og åndelige mulighetene som ligger i alle mennesker. (1b)
 • Overføre til kommende generasjoner, verdier, tradisjoner og institusjoner som støtter en langsiktig planlegging av jordens menneskelige og økologiske samfunn. (4b)
 • Innføre måter å leve på som understreker livskvalitet, og tilstrekkelig, men moderat materiell levestandard. (7f)
 • Gjenkjenne og bevare tradisjonell kunnskap og åndelig visdom i alle kulturer som bidrar til å bevare miljøet og menneskers trivsel. (8b)
 • Ta vare på dem som blir ignorert, beskytte de som er sårbare, hjelpe dem som lider og hjelpe dem til å utnytte sitt potensiale og å oppfylle sine ønsker om framtiden. (9c)
 • Styrke familiene og sikre trygghet og kjærlig omsorg for alle familiemedlemmer. (11c)
 • Beskytte og vedlikeholde steder som er av stor kulturell og åndelig betydning. (12d)
 • Gjenkjenne viktigheten av moralsk og åndelig utdannelse for et godt liv. (14d)
 • Innse at fred i alle sammenhenger blir skapt gjennom kunnskap om seg selv og andre mennesker, andre kulturer, annet liv, jorda og den store sammenhengen som alle er en del av. (16f)

Borgerens hjertesaker

 • Sørge for å gjøre viktig informasjon om menneskers helse og beskyttelse av miljøet, inkludert genetisk informasjon, tilgjengelig for alle. (8c)
 • Fremme aktiv kvinnelig deltagelse i alle deler av økonomisk, politisk, sivilt, sosialt og kulturelt liv – som likeverdige partnere, beslutningstagere og ledere. (11b)
 • Fjerne alle former for diskriminering basert på rase, farge, kjønn, seksuell legning, religion, språk og nasjonalitet, etniske eller sosiale forhold. (12a)
 • Sikre minoritetsgruppenes rett til å dyrke sin tro, opprettholde sin kultur og bevare sine egne territorier og ressurser, og muligheten til å skaffe sitt eget levebrød. (12b)
 • Opprettholde retten som alle har til å motta riktig informasjon til riktig tid når det gjelder miljøsaker, alle utbyggingsplaner og aktiviteter som berører dem eller det de er interessert i. (13a)
 • Støtte lokale, regionale og globale sivile samfunn, og sørge for at alle, interesserte individer eller organisasjoner får delta i beslutningsprosesser. (13b)
 • Beskytte fundamentale menneskerettigheter som ytringsfrihet, fredelige demonstrasjoner, samt retten til å være uenig. (13c)
 • Bruke massemediene til å øke forståelsen for økologiske og sosiale utfordringer. (14c)

Arbeiderens hjertesaker

 • Sørge for sosial og økonomisk rettferdighet, som gjør alle i stand til å skape et trygt og meningsfullt liv som også tar hensyn til miljøet. (3b)
 • Støtte internasjonal forskning og teknisk samarbeid om en bærekraftig utvikling, med spesiell oppmerksomhet rettet mot utviklingslandenes behov. (8a)
 • Gi alle mennesker rett til utdannelse og ressurser slik at de kan sikres et tilfredsstillende utkomme, skape sosial trygghet og et sikkerhetsnett for dem som ikke er i stand til å greie seg selv. (9b)
 • Fremme lik fordeling av velstand i landene og mellom landene. (10a)
 • Sikre at all handel støtter fornuftig bruk av ressurser, beskyttelse av miljøet og bedre arbeidsbetingelser. (10c)
 • Kreve at multinasjonale selskaper og internasjonale finansorganisasjoner handler i tråd med hva som er bra for fellesskapet, og holde dem ansvarlig for eventuelle konsekvenser av sine aktiviteter. (10d)
 • Oppmuntre til og støtte felles forståelse, solidaritet og samarbeid mellom mennesker innenfor land og mellom land. (16a)

*

Del artikkelen på sosiale medier